Hỗ trợ phát triển văn hóa

Hỗ trợ cho văn hóa góp phần tăng cường quyền con người và phát triển xã hội nói chung. Chính vì vậy hỗ trợ văn hóa là một phần không thể thiếu trong công cuộc hỗ trợ Việt Nam xóa đói giảm nghèo, vốn là mục mục đích tối cao của các chương trình hỗ trợ phát triển của Đan Mạch tại Việt nam.


""

Chiến lược Phát triển Văn hóa của Đan Mạch (năm 2002) đề ra những nguyên tắc chung coi văn hóa là một phần trong hoặc động hợp tác phát triển của Đan Mạch. Chiến lược này đưa ra những định nghĩa mở rộng về văn hóa. Theo đó, văn hoá không chỉ là những thể hiện nghệ thuật mà là một tổng thể các giá trị tinh thần, tín ngưỡng và kiến thức nằm đằng sau cách hành xử và tạo nên tính cách riêng biệt của một xã hội hoặc một nhóm người. Chính vì vậy văn hóa là một thành tố quyết định trong việc phát triển xã hội loài người và do đó, là một phần không thể thiếu trong hoạt động hợp tác phẩn triển của Đan Mạch.

Chương trình Hợp tác phát triển văn hóa Việt Nam – Đan Mạch
Chương trình đã được khởi động từ năm 2006 với sự phê duyệt của Danida. Sau khi được triển khai thành công trong những năm vừa qua, chính phủ Đan Mạch đã quyết định sẽ tiếp tục chương trình trong giai đoạn 2011-2015. Chương trình sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu như tăng cường hợp tác văn hóa Việt Nam Đan Mạch, với trọng tâm là thúc đẩy sự sáng tạo, thúc dẩy sự tham gia và tiếp cận của người dân với các hoạt động nghệ thuật và thúc đẩy sự đa dạng trong văn hóa.
Chương trình hỗ trợ văn hoá giai đoạn 2006 đến 2010 được thực hiện với một số đối tác Việt nam trong một số lĩnh vực mang tính chiến lược và có khả năng đem lại ảnh hưởng rộng rãi. Chương trình bao gồm những hợp phần sau:

Đối thoại giữa các nhà quản lý và hoạch định chính sách văn hoá 
Giáo dục mỹ thuật ở cấp tiểu học
Hỗ trợ văn học thiếu nhi 
Quỹ trao đổi và phát triển văn hóa Đan Mạch - Việt nam

Tham gia vào các hoạt động văn hóa
Bên cạnh Chương trình Hợp tác và Phát triển Văn hóa, Đan Mạch tham gia tích cực vào các hoạt động văn hoá thường niên tại Việt nam như Liên hoan Nhạc Jazz Châu Âu, Liên hoan phim Châu Âu.

Hỗ trợ văn hóa tại Việt Nam không chỉ đem lại cho chúng tôi những hiểu biết về nền văn hóa Việt Nam nhiều bản sắc mà còn đem lại những câu hỏi về Văn hóa Đan Mạch, ví dụ như ‘Văn hóa Đan Mạch có đặc điểm gì? Liệu có thể nắm bắt và lí giải được về đặc điểm cốt yếu của văn hóa Đan Mạch hay không? Để trả lời câu hỏi này, xin mời quý vị truy cập website ‘Danish Cultural Canon’, nơi giới thiệu những thành tựu văn hóa nổi bật nhất trong kho tàng di sản văn hóa Đan Mạch.

Để có thêm thông tin về các hợp phần trong Chương trình Hợp tác Văn hóa cũng như thông tin về các hoạt động văn hóa đã diễn ra và các hoạt động trong thời gian tới, xin mời quý vị truy cập những trang tiếp theo tại website này.

Các bài viết khác

BACK TO TOP