• Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Viet Green Apec là công ty chuyên tư vấn thủ tục hồ sơ xin gia hạn cấp thẻ Apec cho các Chủ tịch Hồi đồng quản trị và Tổng giám đốc tổng công ty và Tập đoàn công ty 91 trực thuộc Thủ tướng chính phủ. Quy trình thực hiện nhanh chóng và chuyên nghiệp sẽ giúp cho Quý doanh nhân tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện công việc xin thẻ Apec tại các cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ Apec của Nhà nước.
  • Viet Green Apec là công ty chuyên tư vấn thủ tục hồ sơ xin gia hạn cấp thẻ Apec cho các Chủ tịch Hồi đồng quản trị và Tổng giám đốc tổng công ty và Tập đoàn công ty 91 trực thuộc Thủ tướng chính phủ. Quy trình thực hiện nhanh chóng và chuyên nghiệp sẽ giúp cho Quý doanh nhân tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện công việc xin thẻ Apec tại các cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ Apec của Nhà nước.
  • Viet Green Apec là công ty chuyên tư vấn thủ tục hồ sơ xin gia hạn cấp thẻ Apec cho các Chủ tịch Hồi đồng quản trị và Tổng giám đốc tổng công ty và Tập đoàn công ty 91 trực thuộc Thủ tướng chính phủ. Quy trình thực hiện nhanh chóng và chuyên nghiệp sẽ giúp cho Quý doanh nhân tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện công việc xin thẻ Apec tại các cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ Apec của Nhà nước.

Công văn 1922/VPCP-QHQT giải quyết thẻ doanh nhân APEC

Viet Green Apec là công ty chuyên tư vấn thủ tục hồ sơ xin gia hạn cấp thẻ Apec cho các Chủ tịch Hồi đồng quản trị và Tổng giám đốc tổng công ty và Tập đoàn công ty 91…

Công văn 1879/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Viet Green Apec là công ty chuyên tư vấn thủ tục hồ sơ xin gia hạn cấp thẻ Apec cho các Chủ tịch Hồi đồng quản trị và Tổng giám đốc tổng công ty và Tập đoàn công ty 91…

Công văn 515/VPCP-QHQT giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Viet Green Apec là công ty chuyên tư vấn thủ tục hồ sơ xin gia hạn cấp thẻ Apec cho các Chủ tịch Hồi đồng quản trị và Tổng giám đốc tổng công ty và Tập đoàn công ty 91…

Công văn 3844/VPCP-QHQT giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Viet Green Apec là công ty chuyên tư vấn thủ tục hồ sơ xin gia hạn cấp thẻ Apec cho các Chủ tịch Hồi đồng quản trị và Tổng giám đốc tổng công ty và Tập đoàn công ty 91…

Công văn 3307/VPCP-QHQT giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Viet Green Apec là công ty chuyên tư vấn thủ tục hồ sơ xin gia hạn cấp thẻ Apec cho các Chủ tịch Hồi đồng quản trị và Tổng giám đốc tổng công ty và Tập đoàn công ty 91…

Công văn 1108/VPCP-QHQT giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tổng công ty Cà Phê Việt Nam

Viet Green Apec là công ty chuyên tư vấn thủ tục hồ sơ xin gia hạn cấp thẻ Apec cho các Chủ tịch Hồi đồng quản trị và Tổng giám đốc tổng công ty và Tập đoàn công ty 91…

Công văn 3307/VPCP-QHQT giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tổng công ty Giấy Việt Nam

Viet Green Apec là công ty chuyên tư vấn thủ tục hồ sơ xin gia hạn cấp thẻ Apec cho các Chủ tịch Hồi đồng quản trị và Tổng giám đốc tổng công ty và Tập đoàn công ty 91…

BACK TO TOP